HYVINKÄÄN KOIRAURHEILIJAT RY:N SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Koiraurheilijat ry (lyhenne HyKU) ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen toimialue on Uudenmaan kennelpiiri ry:n alue.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä rotukoiraharrastusta lajista riippumatta. Yhdistys edistää ja ylläpitää erityisesti agilityharrastusta ja -kilpailutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, keskustelutilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja -kilpailuja. Yhdistys voi omistaa tai vuokrata tarkoituksensa toteuttamiseen soveltuvat tilat. Yhdistys voi vuokrata näitä tiloja koiraharrastuskäyttöön, mikäli sillä ei ole tiloissa omaa toimintaa kokoaikaisesti.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan eri koiraharrastuslajeja koskevia kilpailusääntöjä ja määräyksiä. Yhdistys liittyy Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben Ry:een sekä paikallisen kennelpiirin jäsenyhdistykseksi. Lisäksi yhdistys liittyy Suomen Agilityliitto Ry:een. Yhdistyksen on mahdollista liittyä myös muihin koiraurheilun keskusjärjestöihin (esim Suomen Palveluskoiraliitto Ry), mikäli jäsenten osallistuminen ko. lajien kokeisiin tai kilpailuihin niin vaatii.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, perhe tai nuorisojäseniä.

 • Vuosijäseneksi pääsee yhdistyksen hallituksen hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
 • Perhejäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa, suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
 • Nuorisojäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä alle 18 vuotias henkilö suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäsenellä on oikeus kuulua myös muihin koirayhdistyksiin.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi ja muut varsinaiset hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) ja ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautta, astuu varajäsen hänen tilalleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostitse.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Yhdistyksen purkautuessa yhdistys ei ole velvollinen korvaamaan jäsenen käyttämättömiä paikkausvuoroja eikä maksettuja treenimaksuja.